תנאי השתתפות וויתור - גלגלי אהבה

התנאים והכללים הבאים חלים על השתתפותך ברכיבה במסגרת רכיבת האופניים גלגלי אהבה  (“הרכיבה”):

גיל: הגיל המינימאלי להשתתפות הוא 18. משתתפים מתחת לגיל 18 רשאים להשתתף בחברת הורה או אפוטרופוס רק אם הם מעל גיל 15. ההורה או האפוטרופוס של הרוכב/ת הצעיר/ה חייב להיות לצדו/ה בכל עת במהלך הרכיבה. על מנת להשלים את הליך הרישום של רוכב/ת צעיר/ה, יש למלא ולחתום על נוסח כתב הוויתור (פנו למשרד למידע נוסף).

קסדות: משיקולי בטיחות, יש לחבוש קסדות בכל עת במהלך הרכיבה.

אוזניות: משיקולי בטיחות, אין להשתמש באוזניות בכל עת במהלך הרכיבה.

חולצות רכיבה: חולצות רכיבה למסע  ואפודות יסופקו לרוכבים. ביום הראשון והאחרון למסע חובה ללבוש את חולצת הרכיבה או האפוד של מסע גלגלי אהבה 2020 למטרות זיהוי ומסיבות בטיחותיות. ביתר הימים ניתן ללבוש חולצת רכיבה או אפוד ממסע גלגלי אהבה בשנים הקודמות.

לינה: הלינה משותפת. מספר האנשים בחדר ישתנה ממקום למקום. אנו נשתדל לשבץ את הרוכבים לחדרים על פי בקשתם, אך לא נוכל להתחייב לכך.

לוחות זמנים: כל לוחות הזמנים נתונים לשינוי.

כתנאי להשתתפות ברכיבה אנא אשר/י את האמור בכל אחד מהסעיפים הבאים:

1.         הנני מאשר/ת כי ידוע לי שרכיבה על אופניים הינה פעילות מאומצת ולכן עליי להיות בכושר טוב, ובבריאות תקינה על מנת להשתתף ברכיבה. אני מבין/מבינה שבמסגרת הרכיבה ארכב למרחק של כ- 120 ק”מ (75 מיילים) בכל יום (או פחות, אם אבחר במסלול הפחות מאתגר), לעיתים במזג אויר חם או בגשם. למיטב ידיעתי, מצב בריאותי הכללי ורמת הכושר שלי טובים, ואני לוקח/ת על עצמי את מלוא האחריות להשתתפותי ברכיבה. יש לי את היכולת הפיסית להשלים את הרכיבה. אם ידוע לי על קיומו של מצב רפואי, או שאני מקבל/ת טיפול לכל חולשה, מחלה או כל מצב רפואי אחר אשר עלול להיות מושפע מהרכיבה, ובייחוד בעיות לב, או אם יש לי חשש כלשהו לגבי בריאותי: א. הרופא שלי או נותן השירות הרפואי שלי מודע להשתתפותי ברכיבה ואישר אותה ו – ב. אני מתחייב ליידע את מארגני המסע על בעיות וחששות אלו.

2.         אני מצהיר/ה כי אני מבין/מבינה שבמהלך השתתפותי ברכיבה, אשתמש בכבישים ציבוריים ובמתקנים אשר יש בהם סיכון, ואני מודע/ת לסכנות העלולות להיגרם במסגרת הרכיבה. אני מודע/ת גם לעובדה שתאונות עלולות להתרחש במהלך הרכיבה, ועלולות אף להסתיים בפציעה קשה או במוות. אני משתתף/משתתפת ברכיבה מרצוני החופשי, מתוך הכרת הסיכונים הקשורים בכך, ומסכים/מסכימה לקחת על עצמי את הסיכון המלא לפציעה או מוות.

3.         אני מאשר/ת כי הוצע לי להסדיר באופן אישי ביטוח הולם אשר יכסה את העלויות העלולות להיגרם מ (1) נזק לבריאותי, (2) נזק או אובדן של רכוש, ציוד או חפצים אישיים, (3) הסעה או העברת חירום לקבלת טיפול רפואי, (4) טיפולים רפואיים ושיקומיים לטווח הקצר והארוך, ו (5) תאונה או פציעה, אובדן הכנסות או כושר עבודה.

4.         בתמורה לקבלת אישור להשתתף ברכיבה, אני מסכים/מסכימה לקחת על עצמי את כל הסיכונים, ולשחרר מאחריות את מארגני הרכיבה, המתנדבים, הספונסרים, הגורמים הרשמיים, הארגונים, החברים, חברי הצוות הרפואי, בית החולים אלי”ן והחברות הקשורות אליו, כולל עובדיו, נציגיו וכל אדם או ישות המעורבים ברכיבה, ואשר בשל רשלנות, חוסר זהירות או מכל סיבה אחרת עלולים להיחשב אחראים כלפי, ומאשר/ת כי אף אחד מהגורמים המנויים לעיל לא יהיה אחראי לכל תאונה, פציעה, פגיעה, מוות, הפסד או נזק לרכוש, שיגרמו לי מכל סיבה שהיא. אני מתחייב/ת לבדוק את האופניים ואת הציוד הנוסף שיסופק לי, במידה ויסופק, ולעשות בהם שימוש באחריותי המלאה, ואהיה אחראי/ת מכל בחינה לביטחוני האישי, ולחפציי האישיים שאביא עמי לרכיבה. בכל עת במהלך ההשתתפות ברכיבה אחבוש קסדה, כמו גם ביגוד וציוד כפי שינחו מארגני הרכיבה.

5.         סכום הגיוס המינימאלי עבור מסע גלגלי אהבה עומד על: 3,000$ עבור רוכבי שטח ואנדורו, 3,500$ עבור רוכבי כביש ו – 4,000$ עבור רוכבי המסלול האתגרי. אני מבין/מבינה שעל מנת להשתתף ברכיבה עליי לגייס את הסכום המינימאלי עד לתאריך ה 31 בדצמבר 2019. במידה ולא אצליח לגייס את הסכום האמור עד לתאריך זה, לביה”ח תהיה הזכות לחייב אותי על ההפרש בין הסכום שגויס לבין הסכום המינימאלי. בשום פנים ואופן אלי”ן לא יחייב את כרטיס האשראי שלי ללא מתן התראה של לפחות 48 שעות. גם במידה וייבצר ממני להשתתף ברכיבה מכל סיבה שהיא, כל התרומות שאקבל יועברו לבית החולים אלי”ן, ויתווספו לסכום הכולל של החסות לאירוע הרכיבה. אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי מדיניות הביטולים

6.         קראתי את תיאור הרכיבה וכללי ההשתתפות, ואני מסכים/מסכימה למלא את הוראותיהם של מארגני הרכיבה.

7.         אני מבין/ה שיתכן שבית החולים אלי”ן או מארגני הרכיבה יעשו שימוש בשמי, תצלומי, קולי או דמותי. אני מסכים/מסכימה לשימוש כזה, מסמיך/מסמיכה ומוותר/ת על זכויות פרטיות או אחרות שעלולות להיות לי בקשר לשימוש. אני מבין/מבינה שלא אקבל כל גמול כספי בגין השימוש. אני מבין/מבינה ומסכים/מסכימה שמידע אישי שאמסור ייתכן ויועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אני מסכים/מסכימה לקבל הודעות ופרסומים בקשר לאלי”ן ולרכיבה.

8.         במידה ואני הורה או אפוטרופוס לקטין/קטינה מתחת לגיל 18 המשתתף/משתתפת ברכיבה, אני מסכים/מסכימה ומאשר/ת את כל האמור לעיל בגין השתתפותי ברכיבה, כמו גם בגין השתתפות הקטין/הקטינה ברכיבה, ואני מתחייב/ת ללוות את הקטין/הקטינה הנמצא/ת תחת חסותי בכל עת במהלך הרכיבה.

אני מצהיר/ה כי קראתי את הכללים והתנאים לעיל, ומבין/ה את תכנם ומסכים/ה לתוכנם. על ידי אישור מסמך זה, אני מסכים/ה לפעול על פי תנאיהם, ועל פי ההנחיות הסבירות של מארגני הרכיבה. אני מבין/ה שזהו כתב ויתור הפוטר את האנשים והישויות המנויים לעיל מאחריות, והמהווה הסכם מחייב ביני ובינם.